Dodavatelé 

Vertikální autoklávy TUTTNAUER

Sterilizace v laboratorních podmínkách má své specifické požadavky. Výb?r správného parního sterilizátoru závisí na n?kolika faktorech: r?znorodosti nápln?, frekvenci používání, dostupných médiích a objemu sterilizovaného materiálu. ?ada vertikálních a stolních sterilizátor? Tuttnauer pro v?dy o život? úsp?šn? plní úkoly, kterým ?elí laborato?e a výzkumné instituce v každodenní praxi. Tyto sterilizátory mají široké využití v laborato?ích, ve výzkumných ústavech, na univerzitách, ve farmaceutickém, potraviná?ském, medicínském a biotechnologickém pr?myslu.

Progresivní laboratorní ?ada sterilizátor? obsahuje sterilizátory s horním pln?ním a stolní sterilizátory Tuttnauer s rychlým chlazením, p?ídavným sušením a r?znými možnostmi zpracování odpadu. Progresivní laboratorní ?ada p?edstavuje ?ešení celého spektra steriliza?ních pot?eb v jednom v?etn? sterilizace kapalin, médií s kulturami, nástroj?, sklen?ných výrobk?, plast?, pipetových špi?ek, biologického odpadu, kontaminovaných médií a dalšího laboratorního materiálu. Parní sterilizátory jsou konstruovány tak, aby umož?ovaly široký rozsah využití. Uživatel si m?že zvolit dopl?ky podle plánovaného využití sterilizátoru. Progresivní laboratorní ?ada sterilizátor? zahrnuje bezkonkuren?ní sortiment stolních a stacionárních model? s objemem komory od 23 do 160 litr?.